Tải file từ Envato PlaceIT

Sau khi xử lý và hoàn thành file, bạn sẽ có thể bắt đầu quá trình tải xuống từ 2 nơi khác nhau:The main menu bar:

  • Thanh menu bar:

  • Tại preview window:

Thông báo tải xuống sẽ xuất hiện trên đầu màn hình, cho biết trạng thái file của bạn đã sẵn sàng để tải xuống hay chưa.

Khi nó đã sẵn sàng, click chuột phải vào file, chọn "Copy link address".

Bạn chỉ có thể tải xuống video từ Placeit sau khi bạn đã thực hiện ít nhất một thay đổi đối với video mẫu.

Video hướng dẫn

Last updated