Hướng dẫn sử dụng PIA S5 Proxy

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận CDkey.

1. Đăng nhập vào tài khoản PIA S5 Proxy

  • Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản PIA S5 Proxy tại đây.

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây.

2. Nhập CDkey

  • Nhập CDkey đã được cấp trong đơn hàng của bạn, rồi click Confirm

Last updated