Hướng dẫn sử dụng 922 S5 Proxy

1. Đăng nhập vào tài khoản 922 S5 Proxy

  • Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản 922 S5 Proxy tại đây.

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại đây.

2. Nhập CDkey

  • Đi đến Dashboard > Profile Info. Tại ISP Proxies, click Exchange

  • Nhập CDkey đã được cấp trong đơn hàng của bạn, rồi click Exchange

Bạn có thể xem cách sử dụng Proxy ISP ở đây.

Last updated