Hướng dẫn sử dụng tài khoản CapCut

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản CapCut.

Sử dụng trên Capcut Desktop

  • Truy cấp Capcut Desktop > Sign in

  • Click Sign in with TikTok

  • Click Use phone / email / username

  • Nhập User/Email và Password được cấp > Log in

Sử dụng trên website

  • Truy cập CupCut > Tiếp tục với TikTok

  • Click Số điện thoại / Email / TikTok ID

  • Nhập User/Email và Password được cấp > Đăng nhập.

Nếu bạn muốn đăng nhập trên desktop hãy quét mã QR trên điện thoại của bạn.

Last updated